Czech English

Výzkum členů katedry matematické analýzy

Aktivity výzkumu členů katedry pokrývají všechny důležité oblasti moderní analýzy: teorii funkcí reálných i komplexních proměnných, aplikace a teorii parciálních diferenciálních rovnic, funkcionální analýzu a topologii, teorii potenciálu a některá speciální témata matematické fyziky. Katedra úspěšně (spolu)pořádá mnoho matematických událostí od workshopů a škol (Jarní školy z analýzy, Letní školy z matematického modelování, Zimní školy z abstraktní analýzy, EVEQ) po velké konference (Topologická sympozia, Konference o teorii potenciálu, EQUADIFF). Více o těchto akcích se dočtete v sekci "Události". Níže uvedený seznam poskytuje všem zájemcům základní informaci o vědecké činnosti jednotlivých členů KMA, zároveň však slouží jako nabídka obecných témat pro PhD, diplomové a bakalářské práce. Zájemci o podrobnější informace nechť navštíví (nikoli nutně, ale s jistou výhodou v tomto pořadí)
 1. stránky Studijního informačního systému MFF UK (pro konkrétní vypsané práce)
 2. sekci "informace pro studenty" těchto stránek (pro konkrétní témata možných prací)
 3. stránky příslušného pedagoga (pro eventuelní upřesnění těchto témat)
 4. pedagoga samotného

Odborné zájmy jednotlivých členů katedry

Tomáš Bárta
 • Integrodiferenciální rovnice - lineární a nelineární, modely vedení tepla a viskoelastické modely.
 • Matice operátorů - neomezené lineární operátory na součinu prostorů, jejich využití k řešení parciálních diferenciálních rovnic.
 • Teorie semigrup.
Robert Černý
 • Variační počet.
 • Prostory funkcí.
 • Na bakalářskou práci: elementární témata z analýzy.
Stanislav Hencl
 • Prostory funkcí a reálné funkce více proměnných,
 • ... zejména funkce s konečnou a omezenou distorzí a limitní vnoření.
Petr Holický
 • Deskriptivní teorie množin - borelovské, analytické, suslinovské, ... množiny, zobrazení, prostory, deskriptivní vlastnosti konkrétních množin v analýze.
 • Topologické vlastnosti Banachových prostorů. některé partie z teorie reálných funkcí, teorie míry, funkcionální analýzy, topologie, ...
Miroslav Hušek
 • Obecná topologie (téměř vše), častečně algebraická topologie.
 • Teorie kategorií (hlavně reflekce a koreflekce a jejich zobecnění ve spojitých strukturách, jako jsou topologické a uniformní prostory, topologické grupy).
 • Teorie funkcí z hlediska topologického (pro bakalářské práce i z hlediska analýzy, např. pevný bod, lipschitzovská zobrazení).
Michal Johanis
 • Funkcionální analýza - Banachovy prostory, především geometrie a struktura Banachových prostorů, izomorfní teorie (renormace - hladkost a konvexita), analýza v Banachových prostorech.
Oldřich John
 • Parciálni diferenciálni rovnice, zejména lineární a nelineární eliptické a parabolické systémy (existence a regularita slabých řešeni, protipříklady).
 • Aplikace diferenciálních a diferenčních rovnic a variačního počtu v ekonomii, pro bakalářské práce elementární témata z matematické analýzy.
Ondřej Kalenda
 • Funkcionální analýza - Banachovy prostory (zejména třídy neseparabilních prostorů, geometrické a topologické vlastnosti, diferencovatelnost), konvexní množiny.
 • Topologie - kompaktní prostory a souvislosti s funkcionální analýzy, deskriptivní teorie množin a prostorů, prostory měr
 • Další zájmy (vhodné pro bakalářské práce): elementární témata z analýzy, derivace a jejich zobecnění, normované prostory.
Petr Kaplický
 • Parciální diferenciální rovnice, zejména systémy popisující proudění nestlačitelných nenewtonovských tekutin - teorie, existence a (ne)jednoznačnost rešení, regularita a další kvalitativní vlastnosti.
 • Na bakalářskou práci: elementární témata z analýzy, využití matematické analýzy a diferenciálních rovnic při modelování skutečných procesů.
Ondřej Kurka
 • Abstraktní teorie Banachových prostorů, souvislosti s deskriptivní teorií množin.
 • Některé problémy z reálné analýzy.
Jaroslav Lukeš
 • Teorie potenciálu, jemné topologie, Choquetova teorie a její aplikace.
 • Reálná analýza.
 • Pro diplomové a PhD práce témata z pomezí (křižovatky) teorie potenciálu a moderní (funkcionální) analýzy kupř. otevřené problémy Choquetovy teorie, kapacita a Choquetův integrál (aplikace), možná též kompilace z analýzy.
 • Pro bakalářské práce a projekty témata z teorie reálných funkcí, míry a integrálu, různých zajímavostí, miniproblémky.
Jan Malý
 • Sobolevovy prostory a prostory funkcí s konečnou variací.
 • Kvalitativní chování slabě diferencovatelných funkcí a zobrazení.
 • Jakobiány. Geometrická teorie míry.
 • Geometrická teorie funkcí (zobrazení s konečnou distorzí).
 • Variační počet.
 • Teorie potenciálu.
 • Další zájmy: Zavedení elementárních funkcí. Plošný a křivkový integrál, věta o divergenci, Stokesova věta.
Jaroslav Milota
 • Obyčejné a evoluční diferenciální rovnice, zejména jejich regulovatelnost.
 • Pro bakalářské práce: téma související s funkcemi více proměnných (derivace, implicitní funkce, funkční kalkulus pro matice) a soustavami lineárních diferenciálních rovnic (asymptotické vlastnosti, regulovatelnost).
Eva Murtinová
 • Obecná a množinově teoretická topologie: prostory s topologií generovanou podmnožinami speciálního typu (sekvencialita a různá zobecnění), husté podprostory, relativní topologické vlastnosti.
 • Teorie množin, nekonečná kombinatorika: ultrafiltry a jiné kombinatorické struktury, malé kardinály.
Bohumír Opic
 • Prostory funkcí.
 • Reálná interpolace.
 • Váhove nerovnosti.
Luboš Pick
 • Prostory funkcí, zejména prostory s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, jejich základní vlastnosti (linearita, normovatelnost, fundamentální funkce apod.) a vzájemné vztahy mezi nimi (věty o vnoření a o kompaktním vnoření).
 • Sobolevova vnoření a jejich optimalita vzhledem k prostorům s normou invariantní vůči nerostoucímu přerovnání, logaritmická Sobolevova vnoření na prostorech s Gaussovou mírou, věty o stopách, kompaktnost apod.
 • Teorie interpolací, zejména K-funkcionály pro různé škály prostorů funkcí.
 • Omezenost a kompaktnost operátorů, zejména supremálních a integrálních operátorů Hardyova typu, váhové nerovnosti pro tyto operátory a jejich aplikace v teorii interpolací.
 • Další zájmy (vhodné pro bakalářské práce): Elementární témata z analýzy, základní nerovnosti a odhady, limity posloupností a součty řad, rekurentní posloupnosti, zavádění elementárních funkcí, různé typy konvergence a vztahy mezi nimi.
Dalibor Pražák
 • Parciální diferenciální rovnice (existence a regularita řešení, chování pro velké časy, odhady dimenze atraktorů).
 • Další zájmy: dynamické systémy, teorie her, nestandardní analýza.
Pavel Pyrih
 • Teorie kontinuí (kontinuum = kompaktní souvislý metrický prostor).
 • Obecná topologie (zejména studium oddělovacích axiomů).
 • Další témata vhodná pro bakalářské, diplomové a PhD práce: tvorba distančních kurzů matematiky, tvorba on-line pomůcek pro výuku v rámci předmětu Matematika na počítači, obecné otázky historie matematiky, principy matematické analýzy.
Mirko Rokyta
 • Parciální diferenciální rovnice, zejména hyperbolické systémy (zákony zachováni) - teorie, existence a jednoznačnost rešení, Youngovy míry.
 • Numerická analýza - teoretické studium konvergence a rychlosti konvergence numerických schémat, zejména metody konečných objemů pro hyperbolické PDR.
 • Další zájmy (vhodné pro bakalářské práce): elementární témata z analýzy, rešitelnost polynomiálních rovnic.
Jiří Spurný
 • Integrální reprezentace konvexních množin;
 • topologické vlastnosti kompaktních konvexních množin;
 • Choquetova teorie a její souvislost s teorií potenciálu;
 • Banachovy prostory a algebry, operátorové prostory a jejich geometrické a topologické vlastnosti;
 • deskriptivní teorie množin v neseparabilních a nemetrizovatelných prostorech;
 • hierarchie borelovských a baireovských množin.
Jana Stará
 • Parciální diferenciální rovnice, zvlášť eliptické a parabolické systémy - teorie, existence a jednoznačnost řešení.
 • Kvalitativní vlastnosti řešení, regularita a částecná regularita zobecněných řešení.
 • Vhodné pro bakalářské práce: elementární témata z analýzy, bifurkace.
Zdeněk Vlášek
 • Analýza v komplexním oboru: okrajové úlohy pro holomorfní funkce, inverzní okrajové úlohy pro holomorfní funkce, aplikace předchozích témat v modelech proudění, numerická matematika, numerické řešení některých úloh rovinného proudění, metoda konečných prvků.
 • Programování:metoda konečných prvků.
 • Další zájmy (vhodné pro bakalářské práce): elementární témata z analýzy v reálném a komplexním oboru, elementární témata z informatiky: operace s řídkými maticemi.
Miloš Zahradník
 • Matematická statistická fyzika. Kombinace analytických, pravděpodobnostních ale i kombinatorických metod při studiu rovnovážných stavů (matematicky: "Gibbsovských měr") velkých systémů o mnoha interagujících komponentách.
 • Možná témata bakalářských prací s dalšími partiemi matematiky ležícími na pomezí analýzy, algebry, diskrétní matematiky a s aplikacemi, zvláště ve fyzice.
 • Na úrovni koníčka: meteorologie a matematické aspekty jejích dat.
Luděk Zajíček
 • Teorie reálných funkcí (zejména teorie derivací, teorie výjimečných množin, typické spojité funkce, jemné topologie, deskriptivní teorie).
 • Některé otázky teorie Banachových prostorů (teorie derivací, abstraktní teorie aproximace, systémy malých množin, konvexní a delta-konvexní funkce).
Miroslav Zelený
 • Klasická deskriptivní teorie množin.
 • Reálná a harmonická analýza.